Image Alt

Polityka prywatności

Polityka prywatności w AZGC sp. z o.o.
Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług przez AZGC sp. z o.o.
Wersja z 23 MAR. 2024

AZGC sp. z o.o.
ul. Piramowicza 7 lok. 1
90-254 Łódź

POLITYKA PRYWATNOŚCI W AZGC SP. Z O.O.

 

§1
Wstęp

1. Niniejsza Polityka prywatności w AZGC sp. z o.o., zwana dalej Polityką prywatności, określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez AZGC sp. z o.o. za pośrednictwem Platformy „Strefa Psychoterapia” <www.strefapsychoterapia.pl>, zwanej dalej Platformą, w sposób bezpośredni, tj. na miejscu, w Placówce, na drodze kontaktu przy użyciu poczty zwykłej, elektronicznej oraz w kontakcie telefonicznym.
2. Właścicielem Platformy i jednocześnie administratorem danych osobowych jest AZGC sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (PNA: 90-254), przy ulicy Piramowicza 7 lok. 1, wpisaną do KRS pod nr.: 0000907884, posiadającą NIP: 7262686002 i REGON: 38925975900000, o kapitale zakładowym w wysokości 120 000,00 PLN, w całości opłaconym, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, przy ul. Pomorskiej 37 (PNA: 90-928), zwana dalej Spółką.
3. Dane osobowe zbierane przez Spółkę są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] oraz Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).
4. Spółka dokłada szczególnej staranności w celu poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Platformę, Klientów wizytujących Placówkę, jak i wszystkich osób, których kwestia przetwarzania danych osobowych przez Spółkę mogłaby dotyczyć. Wszystkie te osoby łącznie są dalej zwane Zainteresowanymi.

 

§ 2
Rodzaj przetwarzania danych osobowych Zainteresowanych

1. Przekazanie danych osobowych do Spółki jest dobrowolne i następuje przez wypełnienie przez Użytkownika Formularza, w związku ze świadczeniem Usług za pośrednictwem Platformy. Niepodanie danych wymaganych przez Spółkę w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie Konta użytkownika w Platformie. Przekazanie danych osobowych może nastąpić także w drodze osobistego, pocztowego, elektroniczno-pocztowego lub telefonicznego kontaktu Zainteresowanego ze Spółką w celu skorzystania z oferowanych Usług lub nabycia informacji w przedmiocie Oferty handlowej tudzież załatwienia innych spraw związanych z działalnością Spółki.
2. W przypadku rejestracji w Platformie Użytkownik podaje:
a) imię,
b) nazwisko,
c) adres e-mail,
d) numer telefonu,
e) adres zamieszkania.
3. Podczas rejestracji w Platformie Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego Konta. Użytkownik może zmienić hasło w późniejszym czasie. Podczas korzystania z Platformy mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności
a) adres IP przypisany do urządzenia Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu,
b) nazwa domeny,
c) rodzaj przeglądarki,
d) czas dostępu,
e) typ systemu operacyjnego,
f) nazwa stacji Użytkownika (identyfikacja prze protokół http),
g) data i czas systemowy rejestracji nadejścia zapytania,
h) liczba wysłanych prze serwer bajtów,
i) adres URL strony poprzednio odwiedzanej,
j) informacje o przeglądarce Użytkownika,
k) informacje o błędach przy realizacji transakcji.
4. Gromadzenie logów związane jest z prawidłowym administrowaniem Platformą (analizowanie w celu sporządzania statystyk ruchu w Platformie oraz występujących błędów). Działanie takie określa aktywności Użytkownika, ale go nie identyfikuje. Dostęp do wymienionych informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Przetwarzanie może dotyczyć danych podanych przez Użytkownika w formularzach (rejestracji, kontaktu, subskrypcji newslettera) w związku z korzystaniem ze zbioru zasobów i ustawień Platformy.
5. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika takie jak:
a) imię,
b) nazwisko,
c) adres e-mail,
d) adres zamieszkania,
e) numer telefonu,
f) dane dotyczące korzystania z usług.
Jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, dotyczy to także innych danych niezbędnych do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

 

§ 3
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Zainteresowanych

Dane osobowe Zainteresowanych są przetwarzane w celu:
a) realizacji Umowy (podstawa: art. 6, ust. 1 lit. b RODO);
b) spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6, ust. 1, lit. c RODO);
c) wykonania bezpłatnej usługi przechowywania danych w ramach Konta użytkownika (podstawa: art. 6, ust. 1, lit. b RODO);
d) ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6, ust. 1, lit. f RODO);
e) dokonywania płatności za zamówione Usługi (podstawa: art. 6, ust. 1, lit. b RODO);
f) realizacji usługi dostarczania newslettera (jeżeli Użytkownik taką usługę zamówił) (podstawa: art. 6, ust. 1 lit. b RODO);
g) marketingowym – działań promocyjnych i handlowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
h) utrzymywania kontaktu z Zainteresowanym w celu zaspokojenia jego roszczeń (podstawa: art. 6, ust. 1, lit. b RODO);
i) analitycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

§ 4
Odbiorcy danych osobowych Zainteresowanych

1. Odbiorcami danych osobowych Zainteresowanych w stosownych przypadkach mogą być:
a) dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
b) podmioty świadczące na rzecz Spółki obsługę prawną lub podatkową;
c) podmioty i organy uprawnione do otrzymania danych osobowych Zainteresowanych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. W szczególności należy wspomnieć, że:
a) w zakresie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu Zainteresowanego, dane te są umieszczane w zbiorze numerów, administrowanym przez spółkę Thulium sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (PNA: 31-827), os. Złotej Jesieni 7, wpisaną do KRS pod nr.: 0000409650, posiadającą NIP: 6783144527 i REGON: 122496015, o kapitale zakładowym w wysokości 64 500,00 PLN, w całości opłaconym, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, w XI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego;
b) w przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność poprzez system „Przelewy24”, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności Spółce PayPro SA z siedzibą w Poznaniu (PNA: 60-198), przy ulicy Pastelowej 8, wpisaną do KRS pod nr.: 0000347935, posiadającą NIP: 7792369887 i REGON: 30134506800000, o kapitale zakładowym w wysokości 5 476 300,00 PLN, w całości opłaconym, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu (PNA: 61-745), przy Alejach Marcinkowskiego 32;
c) w przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność poprzez system „PayPal”, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności Spółce PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. i grupę przedsiębiorstw, które pozostają pod jej bezpośrednią lub pośrednią kontrolą, kontrolują ją lub znajdują się we wspólnym posiadaniu. Dane adresowe: 22-24 Boulavard Royal, L-2449 Luksemburg. Numer w rejestrze handlowym: R.C.S. Luxembourg B 118 349;
d) w przypadku, gdy Użytkownik wybierze Usługę w Formie zdalnej, dotyczące go dane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia audiowizualnego połączenia internetowego zgromadzi Zoom Video Communications, Inc.; 55 Almaden Blvd, 6th Floor, San Jose, CA 95113 (Stany Zjednoczone) (więcej informacji nt. polityki prywatności „Zoom”: <https://explore.zoom.us/pl/trust/privacy/>).

 

§ 5
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane osobowe zainteresowanych nie będą przekazywane do państw członkowskich spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego bez odpowiednich zabezpieczeń. Udostępnianie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki prywatności może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Zainteresowanych.

 

§ 6
Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę przez czas niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w § 3 niniejszej Polityki prywatności, a także później, do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń zawiązanych z wykonaniem Umowy, zaspokojeniem zapotrzebowania zgłoszonego przez Zainteresowanego lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, zaś w przypadku udzielenia zgody – do czasu jej cofnięcia. W przypadku ewentualnych roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem organu uprawnionego lub ugodą, okres przechowywania danych osobowych wynosi 10 lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądowego lub ugody.

 

§ 7
Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zainteresowanym przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem ich danych osobowych.
1. Prawo do cofnięcia zgody (podstawa: art. 7, ust. 3) RODO:
a) Zainteresowany ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Spółce;
b) cofnięcie zgody ma skutek od momentu wpływu do Spółki oświadczenia w tej sprawie;
c) cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Spółkę zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
d) cofnięcie zgody uniemożliwia dalsze korzystanie z Usług, w tym Platformy.
2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (podstawa: art. 21 RODO):
a) Zainteresowany ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Spółka przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Spółki, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcji Platformy, ułatwienie korzystania z Platformy, a także badanie satysfakcji;
b) rezygnacja w formie wiadomości e-mail lub pisma przesłanego pocztą zwykłą z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania, w tych właśnie celach;
c) rezygnacja w formie wiadomości e-mail lub pisma przesłanego pocztą zwykłą ze świadczenia usługi dostarczania newslettera;
d) jeżeli sprzeciw Zainteresowanego okaże się zasadny i Spółka nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, te dane, wobec przetwarzania których Zainteresowany wniósł sprzeciw zostaną usunięte.
3. Prawo do usunięcia danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (podstawa: art. 17 RODO):
a) Zainteresowany ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych;
b) Zainteresowany ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a.1) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
a.2) Zainteresowany wycofał określoną zgodę w zakresie, w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o tę zgodę;
a.3) Zainteresowany wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
a.4) Zainteresowany wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych do realizacji usługi dostarczania newslettera;
a.5) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
a.6) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Państwa członkowskiego, któremu administrator podlega;
a.7) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;
c) pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Spółka może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa polskiego lub prawa Unii Europejskiej; dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących:
c.1) imię,
c.2) nazwisko,
c.3) adres e-mail,
c.4) numer telefonu,
c.5) adres zamieszkania,
które to dane zachowuje się dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z Usług Spółki.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (podstawa: art. 18 RODO):
a) Zainteresowany ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych; zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia, uniemożliwia korzystanie z określonych funkcji lub usług, z których korzystanie wiąże się z przetwarzaniem danych objętych żądaniem; administrator nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych;
b) Zainteresowany ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
b.1) gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Spółka ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, jednak nie dłużej niż na 7 dni;
b.2) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Zainteresowany zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
b.3) gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w jakich były zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Zainteresowanemu do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;
b.4) gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Zainteresowanego przeważa nad interesami, które realizuje Spółka, przetwarzając te dane.
5. Prawo dostępu do danych (podstawa: art. 15 RODO):
a) Zainteresowany ma prawo uzyskać od Spółki potwierdzenie, czy przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Zainteresowany ma w szczególności prawo:
a.1) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
a.2) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Zainteresowanemu na mocy RODO, o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
a.3) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
6. Prawo do sprostowania danych (podstawa: art. 16 RODO):
a) Zainteresowany ma prawo żądać od Spółki niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe;
b) z uwzględnieniem celów przetwarzania, Zainteresowany, którego dane dotyczą, ma prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres Spółki podany w §1, ust. 2 niniejszej Polityki prywatności.
7. Prawo do przenoszenia danych (podstawa: art. 20 RODO):
a) Zainteresowany ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Spółce, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych;
b) Zainteresowany ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Spółkę bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe; w takim przypadku Spółka prześle dane osobowe Zainteresowanego w postaci pliku w formacie, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
8. W sytuacji wystąpienia przez Zainteresowanego z wnioskiem wynikającym z powyższych praw, Spółka spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Spółka nie będzie mogła spełnić wspominanego żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując uprzednio Zainteresowanego (w terminie miesiąca od otrzymania żądania) o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz przyczynach tego przedłużenia.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw wynikających z RODO.

 

§ 8
Wymóg podania danych

Podanie przez Zainteresowanego danych jest warunkiem zawarcia i realizacji Umowy ze Spółką, warunkiem realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub warunkiem realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki. Brak podania przez Zainteresowanego danych osobowych lub podanie nie wszystkich wymaganych danych osobowych uniemożliwi podjęcie i wykonanie przez Spółkę określonych czynności, o których mowa w § 3. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych jest dobrowolne.

 

§ 9
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (pliki cookies)

1. Platforma używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Spółkę na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Platformę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Platforma korzysta z następujących typów plików cookies:
a) cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia; mechanizm działania cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników;
b) cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia; mechanizm działania cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników, w tym, w szczególności:

i) cookies techniczne – umożliwiające prawidłowe wykorzystywanie transmisji komunikatu oraz zapamiętywanie ustawień Użytkownika (Spółka wykorzystuje cookies odpowiedzialne za sesję logowania;

ii) „Google Analytics” – cookies służące analizowaniu ruchu Użytkownika w obrębie Platformy oraz drogi dotarcia do tejże (więcej informacji zgodnie z polityką „Google Analytics”: <https://policies.google.com/privacy?hl=pl>).
Pliki cookies nie pozwalają zidentyfikować tożsamości Użytkownika. Pliki cookies generowane bezpośrednio przez Platformę nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Platforma wykorzystuje dane z plików cookies w celu utrzymywania sesji Użytkownika oraz prowadzenia analiz oglądalności Platformy. Zgoda na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do plików cookies przez Spółkę wyrażana jest za pomocą przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika. Istnieje możliwość wyłączenia zapisywania plików cookies, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej. Wyłączenie lub ograniczenie zapisywania plików cookies na urządzeniu może wiązać się z niedostępnością części lub całości zasobów i ustawień Platformy.
Za pomocą ustawień przeglądarki Użytkownik decyduje o przetwarzaniu cookies. Jeżeli nie chce, aby cookies były przetwarzane, może wyłączyć ich obsługę (w tym celu należy wybrać odpowiednie opcje prywatności w parametrach przeglądarki). Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce internetowej nie wpływa na sposób wyświetlania się Platformy.

2. W ramach użytkowania przez nas narzędzi służących do zarządzania kampaniami reklamowymi w internecie, stosujemy tzw. konwersje rozszerzone, czyli udostępniane przez Google LLC, która zwiększa dokładność pomiaru konwersji poprzez uzupełnienie dotychczasowych tagów konwersji. Działa poprzez przesyłanie danych o konwersjach z własnej witryny do Google w sposób zaszyfrowany, co zapewnia ochronę prywatności.
3. Dalsze postępowanie z danymi Użytkowników odbywa się w następujący sposób:
a) dopasowywanie danych klientów Google;
b) porównywanie danych konwersji;
c) dopasowywanie rekordów konwersji;
d) łączenie z kliknięciami reklam;
e) raportowanie konwersji online;
f) zachowywanie przez Google adresów e-mail.
4. Ochrona wspominanych danych odbywa się poprzez:
a) szyfrowanie ciągów znaków w przekazywanych logach;
b) udostępnianie tylko przez HTTPS;
c) Google wykorzystuje dane wyłącznie do świadczenia usług;
d) udostępnianie danych odbywa się tylko na prośbę zainteresowanego;
e) szyfrowanie danych i kontrola dostępu.
f) nieudostępnianie danych innym reklamodawcom.

 

§ 10
Zarządzanie bezpieczeństwem

1. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
2. Spółka zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta użytkownika („Panelu Klienta”) w Platformie. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są na zabezpieczonym serwerze i chronione technologią SSL, szyfrującą transmisję informacji wymienianych między przeglądarką Użytkownika a Platformą.
3. Logowanie się do Konta wymaga podania swojego adresu e-mail i stworzonego przez siebie hasła, które funkcjonuje wyłącznie w postaci zaszyfrowanej.
4. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Platformie utracił w jakikolwiek sposób hasło, Platforma umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Spółka nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła, należy wprowadzić adres e-mail w formularzu dostępnym pod odnośnikiem „Nie pamiętasz hasła?”, widocznym poniżej pola logowania do Konta, w Platformie. Użytkownik, na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie danych Konta, otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do odpowiedniej usługi, umożliwiającej zmianę hasła oraz uzyskanie dostępu do Konta.
5. Korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych droga elektroniczną wiąże się z zagrożeniem przedostania się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz nieuprawnionym dostępem osób trzecich do danych (także danych osobowych) Użytkownika Platformy. W celu uniknięcia lub zminimalizowania wymienionych zagrożeń, należy stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne (programy antywirusowe lub chroniące identyfikację Użytkownika w sieci Internet).
6. Spółka korzysta z usług podmiotów przetwarzających płatności, będących stronami trzecimi. Spółka nie może zagwarantować ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych innych niż proponowana przez te podmioty. Należy dokonać oceny zasad prywatności i bezpieczeństwa podmiotów przetwarzających płatności, przed zawarciem transakcji i podjęciem decyzji o przekazaniu danych osobowych.

§ 11
Zmiany Polityki prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie. Zmiany Polityki prywatności wchodzą w życie wraz z dniem jej opublikowania w Platformie, w dostępnej z dolnego menu zakładce „Polityka prywatności” <https://strefapsychoterapia.pl/polityka-prywatnosci/>.
2. Pytania związane z Polityką prywatności należy kierować na adres podany w § 1, ust. 2.
3. Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.